Kallelse till extrastämma

Medlemmarna i Brf Snickarboa kallas härmed till en extra föreningsstämma söndagen den 7:e maj 2017 kl 10.00. Föreningsstämman kommer att hållas på innergården. Anledningen till extrastämma är för att stadgarna måste ändras pga en lagändring.

Dagordning

  1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

  2. Val av ordförande på stämman

  3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare

  4. Fastställande av dagordningen

  5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

  6. Fråga om kallelse behörigen skett

  7. Val av styrelseledamöter och suppleanter

  8. Stämmans avslutande