Kallelse till stämma

Medlemmarna i Brf Snickarboa kallas härmed till en extra föreningsstämma måndagen den 30:e januari 2017 kl 19.00. Plats för stämman är garaget.

Dagordning

  1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
  2. Val av ordförande på stämman
  3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
  4. Fastställande av dagordningen
  5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
  6. Fråga om kallelse behörigen skett
  7. Val av styrelseledamöter och suppleanter
  8. Val av ny ledamot
  9. Styrelsen föreslår att föreningen ska teckna ett gruppavtal för internet. Bahnhof blir leverantör av tjänsten och ska leverera 1000/1000 till varje lägenhet. Avgiften kommer då att höjas med 186 kr för att täcka kostnaden
  10.  Stämmans avslutande