Kallelse till årsstämma 2018

Onsdag 14 november 19.00 är det dags för årsstämma som kommer att hållas i Marabouparkens konferensrum, Malmstens bibliotek. Varmt välkomna!

Motioner mailas till styrelsen
styrelsen@brfsnickarboa.se

Dagordning

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

 2. Val av ordförande på stämman

 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare

 4. Fastställande av dagordningen

 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

 8. Föredragning av revisionsberättelsen

 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen  och balansräkningen

 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

 12. Beslut om arvoden

 13. Beslut om antal styrelseledmöter, suppleanter och revisorer

 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

 15. Val av revisor och suppleant

 16. Ev. val av valberedning

 17. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen

Valberedningens förslag och kopia på årsredovisning distribueras separat.