Kallelse till årsstämma 2017

Tisdag 14 november 19.00 är det dags för årsstämma som kommer att hållas i Marabouparkens konferensrum, Malmstens bibliotek. Varmt välkomna!

Motioner mailas till styrelsen
styrelsen@brfsnickarboa.se

Dagordning

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 7. Byte av revisor
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 13. Fastställande av antal styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 14. Beslut om arvoden
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisor och suppleant
 17. Val av valberedning
 18. Inkommande motioner
 19. Övriga ärenden
 20. Mötets avslutande

Valberedningens förslag och kopia på årsredovisning distribueras separat.