Del 2 - förhållningsregler av vår gräsmatta

Fortfarande råder det bollsport förbud när det gäller användning av vår gräsmatta. Så vänligen informera era barn, deras kompisar, vänner och övriga, tack! Det är OK att gå på den.

Gräsklippning, är det säkert många som undrar över. Vi har extern hjälp som hjälper oss med innergården, där nu gräsklippning kommer att ingå. Det kommer nästa gång under vecka 34. De kommer också att gödsla vår gräsmatta en sista gång när det är dags för det innan hösten och trimma våra buskar. Flaggar även för att två av våra körsbärsträd är på väg att försvinna.

Däremot kommer en punkt på kommande städdag att vara jordförbättring för våra buskar.

Förhållningsregler för nya gräsmattan

Nu är vår gräsmatta nyklippt och det är tillåtet att gå på den. Däremot kommer vi återföra avspärrningen. Den var först borttagen men vi upptäckte att gräsmattan blev väldigt ”intressant” och eftersom gräsmattan fortfarande är väldigt skör och behöver få växa i fred återför vi avspärrningen.

Inget fotbollsspel eller andra spel är tillåtet. Vänligen informera barn, vänner och övriga.

Skötsel av nyanlagd gräsmatta

Vattna igenom gräsmattan ordentligt så fort den är utrullad. Fortsätt sedan att vattna igenom de närmaste 2-3 veckorna. Det är viktigt för att rötterna ska etablera sig. Under denna tid ska man helst inte kliva runt på den känsliga gräsmattan.

Vattnings schema: vecka 28 - vem kan ansvara? Vecka 29 - Theresia ansvarig

Tips: För att få en uppskattning om hur mycket man ska vattna, kan man lyfta på ett hörn och se om jorden under är fuktig.

Vänta med att klippa gräset tills det nått en höjd på 6-8 cm. Det ska helst inte klippas än 4 cm. Passa på att gödsla, för att gynna en snabb tillväxt.

Avgiftsförändringar

Styrelsen har beslutat om en avgiftsjustering. Ändringen innebär en höjning av avgiften för en garageplats, men en sänkning av avgiften för lägenheterna, genom att totalen fördelas över samtliga lägenheter utifrån deras andelstal i föreningen. Intäkterna till föreningen förblir alltså oförändrade.

Kostnaden för en parkeringsplats för bil i garaget kommer att öka med 300 kr. De nya avgifterna blir således:

 • Garageplats 1100 kr/mån

 • Garageplats med laddare 1400 kr/mån

 • MC-plats 400 kr/mån (oförändrad)

Eftersom totalbeloppet fördelas på samtliga 47 lägenheter och inte bara på de 31 med parkeringsplats, samt utifrån andelstal i föreningen, så innebär det inte en direkt avgiftssänkning med 300 kr. Den exakta uträkningen för respektive lägenhet går att se här.

Förhoppningen är att detta ska minska kötiden till garaget (f.n. drygt två år) genom att göra det billigare att bo, men något dyrare att ha bil.

Anläggning av gräsmatta

Senaste uppdatering om vår innergård. Även denna vecka kommer markarbetet att fortsätta. Stolparna som fick sig en ”kyss” i förra veckan ska nu vara åtgärdade.

Under tisdagen 25/6 kommer vi att sätta upp avspärrningsband runt de ytor som kommer att få gräsmatta. Så marken fortsätter att hållas platt. För nästa vecka på torsdag 4/7 kommer vårt gräs. (Vänligen prata gärna med era barn om vad som är på gång, så de vet varför det är avspärrat.)

Med det sagt så kommer här en inbjudan till arbetsläger av utrullning av gräsmatta, torsdagen den 4 juli em/kväll/natt.

Bifogar en bra länk om gräsmatta. https://www.alltomtradgard.se/fardig-grasmatta-pa-rulle/

På återhörande / Styrelsen

Vår innergård

NU HÄNDER DET!

Den här veckan planeras underarbetet av vår innergård att påbörjas. För att så småningom med hjälp av en intern arbetsgrupp rulla ut färdiga gräsmattor. Som vi beställer själva via föreningen.

Mellan ca kl 7-17 den här veckan på (tisdag) onsdag och torsdag kommer det att arbetas. Vilket innebär maskiner och arbetskraft i rörelse på vår innergård. Så välj gärna en annan lekplats dessa dagar 😎😉

Viktiga förändringar i garaget

Ändrade bestämmelser för laddplatser

Styrelsen har beslutat att avgiften om 1100 kr per månad för parkeringsplats med laddare kommer att gälla oavsett om laddaren nyttjas.

Det har tidigare varit möjligt att stå på dessa platser utan elbil och betala kostnaden för en standardplats (800 kr), men den möjligheten upphör alltså nu. Vid nästa uppsägningar kommer vi flytta om så att laddplatserna blir lediga och de två överst i kön kommer således att erbjudas dessa för 1100 kr per månad. Befintliga hyresgäster påverkas alltså inte. Syftet är att bättre täcka investeringen och förenkla regelverket och hanteringen.

Som tidigare kommunicerat kommer vi att flytta om vid behov så att medlemmar med elbil erbjuds laddplats när de köat färdigt.

Nya MC-platser

Vi har beslutat att anlägga två nya MC-platser genom att dela på handikapplatsen samt använda ett tidigare outnyttjat utrymme. Det innebär att det inom kort finns två lediga MC-platser att hyra utan kötid. Priset är som tidigare 450 kr per månad.

Inventering

Vi behöver få en bättre insyn i vilka platser som hyrs av vilka medlemmar, då viss dokumentation tycks ha gått förlorad i när SBC köpte upp Österåker.

Vänligen fyll i formuläret med dina uppgifter.

Sommarfest

Vi har nöjet att presentera föreningens första gårdsfest! Festen håller hus på innergården med start kl 17:00 den andra juni och är ett initiativ från medlemmarna Lisa och Martina. Vänd er till dem för eventuella frågor.

Läs i inbjudan här.

Nytt pris på bredband

Vi är glada att meddela att vi omförhandlat avtalet med Bahnhof och kommer därmed att kunna sänka avgiften för bredband med 33%. Den nya kostnaden blir därmed 124 kr per månad och hushåll och träder i kraft inom kort.

Hastigheten på 1 Gbit per lägenhet förblir oförändrad.

Arbeten i garaget 18-20:e mars; flytta bilen

Måndagen den 18:e mars kommer vi att utföra underhåll i garaget. Arbetet kommer att pågå kl 8-16 och fortsätta kommande dagar samma vecka och syftar till att förhindra att smältvatten tränger in i väggar och pelare.

Parkera 150 cm ut från väggen så att de kommer åt att arbeta. Detta gäller alla garageplatser utom de som påverkades under förra vändan detta gjordes; de som redan har hålkärl längsmed väggen vid sin plats behöver alltså inte flytta bilen.

Eftersom pelarna också skall åtgärdas så är det fördelaktigt om ni som har parkeringsplatser bredvid en pelare flyttar bilen från platsen åtminstone en av dagarna. Pelarna kommer att åtgärdas när tillfälle ges.

Injektering i garage

Den 20:e november kommer vattenläckan i garaget åtgärdas genom injektering. Alla med parkeringsplats 11 till 21 måste parkera på annan plats eller åtminstone 1,5 meter ut från väggen så att teamet kan komma åt att åtgärda läckorna i väggen. Viktigt att detta blir gjort och det vore jättebra om ni med plats 11 till 21 ställer in en påminnelse om att flytta bilen.

När? 

Tisdagen den 20:e november 08:00-16:00. Ställ in en påminnelse! 

Vilka?

Parkeringsplats 11 -21. 

Vad?

Parkera långt ut ifrån väggen. 

Ny städfirma - döda tuvor

Från 1.a oktober har vi ny städfirma i föreningen
- Nytorget Clean & Facility AB.

Maksuda heter hon som städar och hon är här på tisdagar. Just nu har hon varit här några extra dagar för att tvättat våra väggar. Självfallet blir det slitage men vänligen försök att vara aktsam med cyklar, vagnar m.m.

Döda grästuvor är borttaget från vår innergård. Snart är det stor chans att frostnätter blir verkliga. Därför avvaktar vi med jordförbättring och gräs till mars/april nästa år.

Kallelse till årsstämma 2018

Onsdag 14 november 19.00 är det dags för årsstämma som kommer att hållas i Marabouparkens konferensrum, Malmstens bibliotek. Varmt välkomna!

Motioner mailas till styrelsen
styrelsen@brfsnickarboa.se

Dagordning

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

 2. Val av ordförande på stämman

 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare

 4. Fastställande av dagordningen

 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

 8. Föredragning av revisionsberättelsen

 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen  och balansräkningen

 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

 12. Beslut om arvoden

 13. Beslut om antal styrelseledmöter, suppleanter och revisorer

 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

 15. Val av revisor och suppleant

 16. Ev. val av valberedning

 17. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen

Valberedningens förslag och kopia på årsredovisning distribueras separat.